Ikäheimon sukuseura ry:n säännöt

 

Hyväksytty 26.9.2018

 

1 §

Yhdistyksen nimenä on Ikäheimon sukuseura r.y. ja sen kotipaikkana on Pielaveden kunta.

2 §

Ikäheimon sukuseuran tarkoituksena on toiminnallaan vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää sukukokouksia, kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta, selvittää suvun vaiheita ja saattaa tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon sekä luetteloi suvun jäsenet.

3 §

Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen Ikäheimon suvusta polveutunut ja myös tähän sukuun avioliiton kautta liittynyt henkilö sekä jokainen, joka tuntee kuuluvansa sukuun ja jonka hallitus jäseneksi hyväksyy.

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on siitä kirjallisesti tai sähköisesti ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle

Jäsenen, joka toiminnallaan rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai hyviä tapoja vastaan, voi hallitus vapauttaa yhdistyksen jäsenyydestä.

4 §

Yhdistys perii jäseniltään jäsenmaksuja, joiden suuruuden vuosikokous vahvistaa.

5 §

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Lisäksi hallitus voi valita muita toimihenkilöitä.

Puheenjohtaja ja jäsenet valitaan varsinaisessa kokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan, samoin kahdeksi vuodeksi enintään kaksi toiminnantarkastajaa ja näille varamiehet.

6 §

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

1. Suunnitella ja johtaa yhdistyksen toimintaa,

2. käsitellä juoksevat asiat,

3. edustaa yhdistystä yhdistyksen asioissa,

4. täytäntöön panna yhdistyksen päättämät asiat,

5. huolehtia yhdistyksen varojen hoidosta sekä lahjoituksista,

6. valita tarvittavien toimikuntien jäsenet

7. kutsua kokoukset koolle,

8. pitää jäsenluetteloa.

7 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta ja hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä jäsentä on saapuvilla.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa estyneenä saapumaan kokoukseen, valitsee hallitus keskuudestaan puheenjohtajan. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide. Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan hallituksen kokouksessa.

8 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä joko sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

9 §

Yhdistyksen tilikausi on yksi vuosi. Toimintakausi on kahden kokouksen välinen aika. Yhdistyksen tilit ja muut asiaan kuuluvat asiakirjat on toimitettava helmikuun loppuun mennessä toiminnantarkastajille, jotka antavat lausuntonsa 15.3. mennessä. Hyväksyminen tapahtuu kahden vuoden välein yhdistyksen kokouksessa. Toiminnantarkastajilla on oikeus muulloinkin haluamanaan aikana tarkastaa yhdistyksen tilejä.

10 §

Yhdistyksen kokouksella on ylin päätäntävalta yhdistyksen asioissa.

Varsinainen kokous pidetään joka toinen vuosi touko-elokuussa sekä ylimääräinen kokous pidetään hallituksen kutsusta tai jos vähintään 1/10 osa jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

11 §

Kutsut varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen julkaistaan sukuseuran internet-sivuilla sekä siitä tiedotetaan kirjallisesti tai sähköisesti vähintään 30 päivää ennen kokousta

Yhdistyksen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja tai sihteeri allekirjoittaa ja kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa tarkastaa.

Kokouksen päätökset hyväksytään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty. Äänestys tapahtuu avoimella äänestyksellä tai suljetuilla lipuilla, jos joku sitä vaatii.

12 §

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Hallituksen kertomus edellisten vuosien toiminnasta

2. Toiminnantarkastajien lausunnot

3. Päätetään edellisten vuosien tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

4. Käsitellään hallituksen laatimat toiminta- ja varainhoitosuunnitelmat seuraaville vuosille ja määrätään sen yhteydessä jäsenmaksujen suuruus

5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja kuusi hallituksen jäsentä.

6. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamies

7. Yhdistyksen jäsenten hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin lähettämät asiat, että ne voidaan sisällyttää kokouskutsuun sekä muut kokouksen työjärjestykseen otettavat asiat, kuitenkin huomioon ottaen yhdistyksen 14 §:n määräyksen.

13 §

Sääntöjen muutokset hyväksytään päätöksellä, jota kannattaa vähintään 2/3 kokouksessa läsnä olevista.

14 §

Ehdotus yhdistyksen purkamiseksi on käsiteltävä 13 §:n mukaisesti.

Sukuseuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään seuran varat sen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

15 §

Muissa kohdin sovelletaan yhdistyksen toimintaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

 

Powered by Aava 3